Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Převod bytu do osobního vlastnictví

Proces převodu družstevního bytu do vlastnictví člena:

  1. Podání žádosti o převod bytu do OV předsedovi BD Ing. Kaplanovi - ke stažení zde žádost o převod do OV
  2. Vyčíslení zůstatkového podílu splátek stanovených na bytovou jednotku k datu, kdy chce člen byt převést.
  3. Úhrada požadované částky na účet Bytového družstva.
  4. Podpis Smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva.
  5. Vklad na KN zajistí předseda BD, správní poplatek za vklad na KN (tzv.kolek) hradí člen družstva (1000Kč).
  6. Po vkladu běží ochranná 20 denní lhůta stanovená § 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. Jedná se podle § 16 odst.1 katastrálníého zákona o informaci vlastníkům nemovitosti a jiným oprávněným, že právní poměry jsou dotčeny změnou.
  7. Skončením lhůty je proveden zápis nového vlastníky bytu.
  8. Dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou KN osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, počíná běžet 30denní lhůta pro splnění níže uvedených zákonných povinností:

   

        a) Podat dodatečné daňové přiznání.

Nesplnění této povinnosti podléhá sankci 500Kč/vlastníka. Více zde: https://www.modrice574.cz/otazky-a-odpovedi/faqcbm_659098/5/

 

        b) Oznamovací povinnost:

Zákon č.89/2012 § 1177 odst.(1) „Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

Formulář "Oznámení vlastníka" (ke stažení zde: Oznámení nového vlastníka - formulář.xls

 

        c) Podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Nutno podat na finanční úřad k 31.1. následujícího roku, kdy jste nabyl vlastnictví k bytové jednotce. Daň z nemovitosti za celý rok, ve kterém dojde k převodu vlastnických práv k bytu, hradí Bytové družstvo.