Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Otázky a odpovědi

Jaké daně je nutné uhradit po převodu bytu do osobního vlastnictví?

Bezúplatný převod bytů z vlastnictví družstev do vlastnictví jednotlivých členů družstva je od daně osvobozen. 

§ 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí: Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů - fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Po převodu bytu do OV, je nový vlastník povinen do 30 dní podat dodatečné daňové přiznání. Stát vidí bezplatný převod bytu, jako dar - přestože tento "dar" je osvobozen od daně darovací, musí poplatník podat na finančák dodatečné přiznání. Dani podléhá pouze převod pozemku, ty však aktuálně nejsou ve vlastnictví Bytového družstva.

Nedodržení povinnosti podat dodatečné daňové přiznání podléhá sankci a to ve výši 500 Kč / vlastníka  (SJM je bráno jako jeden vlastník). 30 denní lhůta začíná běžet ode dne doručení potvrzené smlouvy z katastru vlastníkovi bytu.

Více v reportáži ČT zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/212452801081105/video/

 

Nájemník, který převedl byt do osobního vlastnictví musí podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a to nejpozději do 31.ledna následujícího roku, kdy byl vklad potvrzen katastrálním úřadem. (Proběhne-li vklad 30.12.2013 - přiznání se musí podat k 31.1.2014). Když tento proces absolvujete, není nutné ho v budoucnu již opakovat. Složenka na úhradu daně je zasílána finančním úřadem každý rok cca v květnu.

 

—————

Bude navýšena kupní cena za pozemky pod domem, pokud se odkoupí v roce 2014?

Nově dle NOZ bude stavba součástí pozemku, na němž stojí. Pozemek a stavba se spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka.

Dochází ke změně při dodání pozemku. Nyní se jedná o osvobozené plnění. Od roku 2014 bude pozemek sledovat osud stavby na něm stojící, tzn., že i pro něj bude platit lhůta 5 let od kolaudace, během níž bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. Po uplynutí 5 let od kolaudace se uplatní osvobození (stejně jako v případě stavby), pokud dodavatel nevyužije možnost zatížit dodání pozemku daní.

Tedy dohodnutá cena pozamků pod naším domem nebude navýšena o DPH.

citace: https://cfoworld.cz/legislativa/nove-pravni-upravy-v-oblasti-nemovitosti-v-roce-2014-2574

—————

Jak to bude s převodem bytu do osobního vlastnictví v roce 2014, když není vyřešeno vlastnictví pozemků pod domem?

Níže vyjádření právního oddělení Katastrálního úřadu Brno-venkov, z něhož vyplývá, že pokud Bytové družstvo vložilo "Prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek v domě" před datem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, platí pro převod těchto jednotek právní úprava původní - tedy byt bude zapsán do OV i bez podílu na pozemku.

Dne 28. 11. 2013: Pokud jsou již jednotky v budově vymezeny v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, zůstanou  i nadále evidované jednotky po 1.1.2014 v režimu zákona o vlastnictví bytů s ohledem na ust. § 3063 nového obč. zákona: „Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“
S pozdravem

Bc. Lenka Sedláčková
Právní oddělení, vedoucí

 

—————

V jakém časovém horizontu lze počítat s převodem bytu do OV?

Důležitou informací je, že katastr aktuálně (k 13.2.2014) nezapíše nové převody do OV dokud nebude potvrzen vznik SVJ zápisem do rejstříku. Podle výkladu JUDr. Lorenčíka https://www.notar-brno.cz/cz/ bude taková žádost zastavena bez vkladu s tím, že se bude muset podat znova po zápisu SVJ a znovu uhradit poplatek 1000Kč.

Protože Bytové družstvo Modřice 574 spravuje jen byty v našem domě jde o rychlý proces. Narozdíl např. od Družstva Družba, který má několik bytovek v Modřicích a na převod se čeká od podání žádosti více než rok. Oproti předchozím letem se však prodloužila doba, kdy katastr provede zápis (20 denní lhůta na připomínky).
Prvním krokem ze strany družstevníků je podání žádosti o převod bytu do osobního vlastnictví předsedovi družstva (Ing.arch. Kaplan).

Vzor ke stažení zde: žádost o převod do OV.pdf (57208)


Upozorňuji na důležitý krok po zapsání vlastnictví, aby nevznikly vlastníkovi další náklady:

https://sv-modrice574.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/faqcbm_659098/5/

—————

Vzhledem k problémům s pozemky pod domem neumožňuje většina bank poskytnutí hypotečního úvěru, jsou nějaké, které úvěr poskytnou?

Aktuálně jsou zapsány zástavy u dvou bytových jednotek. Úvěry byly sjednány u banky Wustenrot a Komerční banky. Obě banky si vyžádaly potvrzení od města, že chodník ke vchodům BD je veřejnou komunikací. Ve věci je možno se obrátit na referentku správy majetku - Kateřina Habartová - 537 001 018, 725 011 334 katerina.habartova@mesto-modrice.cz.

—————