Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Otázky a odpovědi

Podmínky vzniku Společenství vlastníků jednotek?

Citace zákona o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.):  Společenství vlastníků jednotek (SVJ), podle nového občanského zákoníku (NOZ) zkráceně Společenství vlastníků (SV)

§ 9 (3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.
 

Společenství vlastníků jednotek Modřice 574 vzniklo dne 23.8.2013, kdy byl zapsán v pořadí 3.vlastník bytové jednotky:

  1. Bytové družstvo Modřice 574
  2. Markéta a David Tůmovi
  3. Martina Čumová

—————

Je členství v SV dobrovolné?

Členství ve společenství si nelze volit - vzniká a zaniká ze zákona současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.

—————

Jaký je nejvyšší orgán společenství, kdy a jak se volí?

Nejvyšším  orgánem  společenství je shromáždění.  To je zvoleno na první schůzi shromáždění. První  schůze shromáždění  se  musí  konat  nejdéle  do 60 dnů po vzniku společenství ;  svolá  ji  původní  vlastník  budovy (nedodržení této zákonné lhůty není nijak penalizováno). Na  této  schůzi shromáždění  schvaluje  stanovy společenství a volí orgány společenství. Tato schůze se může konat jen za účasti notáře,  který  o  jejím průběhu, volbě a složení orgánů společenství a schvalování stanov pořídí notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy   společenství.  Náklady  na  činnost  orgánů  společenství  se považují za náklady společenství spojené se správou domu.

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy... (zákon o vlastnictví bytů)

—————

Kdo jsou členové shromáždění?

Statutární orgán SVJ Modřice 574  tzv. "Shromáždění" ještě nebylo zvoleno a také SVJ není aktuálně zapsáno v obchodním rejstříku, jako samostatný právní subjekt. Aktuálně Ing. Kaplan podniká kroky vedoucí k změně tohoto stavu.

Statutární orgán společnosti "Bytové družstvo Modřice 574" naleznete v obchodním rejstříku:

https://obchodnirejstrik.cz/bytove-druzstvo-modrice-574-44947534/

 

jméno: ing. arch. Jaroslav Kaplan
funkce: předseda představenstva
bydliště: Poděbradova 574, Modřice, okres: Brno-venkov
 
jméno: Radek Vičar
funkce: místopředseda představenstva
bydliště: Poděbradova 574, Modřice,okres: Brno-venkov

 

jméno: Miroslav Holzer
funkce: člen představenstva
bydliště: Poděbradova 574, Modřice, okres: Brno-venkov

 

Způsob jednání za družstvo: Jménem představenstva jedná předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

—————

Družstevní bydlení, nebo osobní vlastnictví?

Po přečtení informací na stránce https://www.bytovyzakon.cz/druzstevni-nebo-osobni-vlastnictvi.html si možná zodpovíte odpověď na otázku, zda je výhodnější byt v družstevním vlastnictví nebo byt v tzv. osobním vlastnictví. Družstevní vlastnictví má jistě i některé své výhody, ve výsledku lze však jednoznačně konstatovat, že výhody osobního vlastnictví zcela zásadně převažují nad výhodami družstevního vlastnictví a družstevní vlastnictví je považováno již jako přežitek, který je v moderní současnosti dlouhodobě nevyhovující a zcela v rozporu se standardy bytového vlastnictví ve vyspělých státech Evropské unie.

 

Další zajímavý článek: https://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/202741-osobni-versus-druzstevni-vlastnictvi/

—————